میان این همه گورستان هم نشانی از مرگ پیدا نمیکنم ...
؟؟؟
این سنگ قبر ها هم دارند
زنگیشان را
میکنند


دسته ها : در هم
چهارشنبه دهم 7 1387
X